Kritéria pro přijetí

Kritéria k přijímání do MŠ 2020

Kritéria k přijímání dětí do Mateřské školy Bělkovice – Lašťany

Do MŠ budou přijímány děti dle následujících kritérií, která jsou ředitelem školy sestavena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.  A vyhlášky č. 280/2016 Sb.; kritéria jsou seřazena dle důležitosti takto:

  1. Děti s trvalým bydlištěm v obci Bělkovice-Lašťany.
  2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odkladem školní docházky.
  3. Děti s celodenní docházkou starší 3 let (k 1. 9. 2020).
  4. Mimořádné rodinné důvody *.
  5. Ostatní.

Pokud bude více žádostí na rozhodujícím stupni kritéria o přijetí, bude přijato dítě věkově starší.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 5.

* Mimořádnými rodinnými důvody se rozumí prokazatelné důvody, např. závažné dlouhodobé onemocnění rodiče, mentálně či fyzicky postižený sourozenec apod.

 

V Bělkovicích-Lašťanech 24. dubna 2020

Mgr. Lubomír Sklenář

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ředitel školy